ROF

Descarca in format .PDF

Anexa 1 la Hot. A.G.A. nr. 10 / 20.12.2012

SC PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL SRL

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

    

DISPOZIŢII GENERALE

 

Secţiunea 1 – Denumirea, forma juridică, sediul, organizare

 

Art.1. – Denumirea societăţii este Societatea Comercială PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. , societate la care Municipiul Câmpulung este asociat unic.

Art.2. – (1) Forma juridică – este societatea comercială cu răspundere limitată cu asociat unic – Municipiul Campulung prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, deţinător al tuturor părţilor sociale.

(2) Societatea comercială a fost înfiinţată prin H.C.L.nr.98/05.08.2010 privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor în societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea potrivit H.C.L.nr.17/31.01.2011 privind delegarea gestiuni prin concesiune a serviciilor de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a următoarelor obiective din Municipiul Câmpulung: Piaţa Agroalimentară-Centrală, Piaţa Agroalimentară-Grui, Târgul săptămânal, Teren aferent parcari, imobilul Centru de Afaceri(teren şi curte), precum şi exploatarea bunurilor proprietate publică aferente acestora, şi a Contractului de delegare a gestiunii nr. 6483/25.02.2011.

Art.3. – (1) Denumirea societăţii şi forma juridică a acesteia, sediul, numărul de ordine din Registrului Comerţului vor fi menţionate în orice act care emană de la societate.

Art.4. – Sediul societăţii este în Municipiul Câmpulung, str. Piaţa Jurământului, nr.1, jud. Argeş. Activitatea se desfăşoară şi în alte clădiri, construcţii sau amenajări de pe teritoriul Municipiului – puncte de lucru ale societăţii:

 1. Ansamblul Pieţei Centrale – Piaţa Jurământului, nr.1;
 2. Piata Grui – str.Carpati, nr.79;
 3. Târgul de legume – fructe, str. Fraţii Goleşti, nr.24;
 4. Centrul de Afaceri, str. Calea Braşovului, nr.1A.

Art.5. – (1) Scopul Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.  este organizarea comerţului în zonele publice, în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii economici.

(2) Prin prezentul regulament, se stabilesc modalităţi de organizare a comerţului în pieţele publice, date în concesionare societăţii, condiţiile  de dotare şi regulile generale de funcţionare, a formelor specifice de comerţ şi prestări servicii în sectoarele societatii.

Art.6. – Activitatea societăţii este de interes local şi se desfăşoară pe baza prezentului regulament şi a Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secţiunea 2 – Conducerea şi administrarea societăţii

 

Art.7. – Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii care ia decizii privind activitatea acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.

Art.8. – (1) Adunarea Generală a Asociaţilor este ordinară sau extraordinară.

(2) Adunarea Generală a Asociaţilor ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului bugetar.

(3) Adunarea Generală a Asociaţilor ordinară are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să discute, să aprobe sau să modifice bilantul contabil, după aprobarea raportului administratorului si să stabilească repartizarea profitului, dacă este cazul;
 2. b) să aleagă şi să revoce administratorul societatii ;
 3. c) să fixeze remuneraţia cuvenită, pentru exerciţiul în curs, administratorului;
 4. d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorului;
 5. e) să stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, iar dupa caz programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
 6. f) să aprobe organigrama, statul de funcţii si numărul de personal.

Art.9. – Cvorumul legal

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta majorităţii reprezentantilor municipiului (50%+1).

Art.10. – Adunarea generala extraordinara se întruneste ori de cate ori este necesar pentru:

 1. a) schimbarea formei juridice a societatii;
 2. b) schimbarea sediului societatii;
 3. c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
 4. d) modificarea duratei de functionare societatii;
 5. e) majorarea capitalului social şi / sau reducerea capitalului social
 6. f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 7. g) dizolvarea societatii;
 8. h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.11. – Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta majoritatii reprezentantilor municipiului.

Art.12. – Societatea va fi condusă de un director numit prin hotărâre a adunării cu contract de mandat, care îndeplineşte şi funcţia de administrator unic desemnat prin actul constitutiv al societăţii. Înlocuirea acestuia se face prin hotărâre a adunării generale.

           

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Secţiunea 1 –  Obiectul de activitate

 

Art.13. – S.C. PIEŢE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. are ca obiect de activitate principal administrarea si exploatarea a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate aflate in domeniul public şi privat al Municipiului Câmpulung, astfel:

 1. a) închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 2. b) administrarea imobilelor pe baza de tarife,taxe sau contracte;
 3. c) servicii de administraţie publică generală

Art.14. – Societatea are următoarele obiective:

 1. a) organizează, stabileşte si urmăreste derularea activitătilor de comert în perimetrele pietelor;
 2. b) administrează bunurile din domeniul public / privat al Municipiului, pe perioada concesionării acestora;
 3. c) prestează servicii si asigură spaţii de vânzare pentru agenţii economici si producătorii agricoli;
 4. d) asigură, cu sprijinul organelor abilitate de lege condiţii de protectie optimă a consumatorilor si de concurentă loială între agenţii economici;
 5. e) sectorizează platourile pieţelor si târgurilor pe care le administrează, pe grupe de produse, în functie de specificul local al ofertei de produse ce se comercializează în perimetrul pietei, cu respectarea compatibilitătii cu sectoarele vecine, sectoare pe care le dotează cu utilităti si dotări adecvate;
 6. f) asigură realizarea reparatiilor curente si capitale, întretinerea activelor din patrimoniul public / privat concesionate;
 7. g) asigură dezvoltarea pietelor si a târgului prin investitii noi, extinderea activelor existente si dotarea corespunzătoare a acestora;
 8. h) organizeaza închirierea prin licitatie publica a bunurilor – spaţiilor comerciale din domeniul public al Municipiului concesionate, încheie contracte de închiriere si urmareste modul de respectare a clauzelor contractuale, inclusiv modul de plata si încasare a chiriilor;
 9. i) zilnic efectuează taxarea persoanelor fizice si juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pentru utilizarea temporară a domeniului public si asigură, conform legii, desfaşurarea de servicii în folosul comerciantului si cumparatorului;
 10. j) asigură împreună cu organele abilitate prin lege, ordinea si disciplina în pieţe si târguri.

 

Secţiunea 2 –  Structura organizatorică

 

Art.15. – (1) Organigrama, statul de funcţii şi structura organizatorică a societăţii se aprobă prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor şi se poate modifică, în funcţie de necesităţi prin hotărâre a adunării generale.

(2) Hotărârea AGA nr. 3 / 31 ianuarie 2011 privind organigrama şi statul de funcţii al personalului societăţii cuprinde următoarele funcţii :

 1. I. DIRECTOR – numit prin contract de mandat;
 2. COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABILITATE ,
 • ŞEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL ,
 • CONTABIL ,
 • CASIERI – CASIERI INCASATORI,

III. CONSILIER JURIDIC,

 1. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ,

            –     SUDOR,

–     ŞOFER ,

–     ÎNGRIJITORI CLĂDIRI ,

(3) Compartimentele / serviciile din structura societăţii răspund în faţa directorului de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de acesta.

(4) Conducerea societăţii este exercitată de Director, numit prin contract de mandat, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind măsurile economico – financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Societatea are personal angajat, cu contract individual de muncă, căruia îi sunt aplicabile  prevederile legislaţiei muncii.

Art.16. – Principalele atribuţii ale personalului societatii sunt prevazute în prezentul

regulament, după cum urmează :

2.1. Atribuţiile Directorului

Art.17. – (1) Directorul reprezintă societatea în relaţiile cu alţi agenţi economici şi alte persoane fizice şi juridice.

(2) Directorul este împuternicit să semneze actele de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte şi convenţii, dispoziţii de plată în numerar, precum şi documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. etc. Semnarea de către director a actelor în cauză va fi făcută numai dacă acestea poartă viza de control financiar preventiv.

(3) Îndatoririle directorului includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate a societăţii comerciale;
 2. b) asigură conducerea curentă şi îndeplinirea hotărârile AGA şi ale Consiliului Local;
 3. c) selectează, angajează, sancţionează, concediază, stabileşte şi negociază salariile de bază, inclusiv sporurile şi recompensele, ţinând cont de criteriile de performanţă cuprinse în Regulamentul Intern şi fişele de post, semnează contractele individuale de muncă;
 4. d) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului prin fişele posturilor;
 5. e) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, asigurând respectarea legalităţii acestora;
 6. f) concepe şi dezvolta strategii şi politici de conducere şi dezvoltare a societăţii;
 7. g) exercită controlul asupra activităţii comerciale desfăşurate de persoanele fizice şi agenţii economici din sectoarele societatii;
 8. h) propune măsurile necesare şi le prezintă AGA, pentru asigurarea dezvoltării comerţului în pieţele publice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii economici;
 9. i) asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale AGA / Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna administrare a sectoarelor societatii;

î) administrează patrimoniul societăţii în mod corespunzător şi ia măsurile necesare de interzicere a folosirii acestuia în alte scopuri;

 1. j) organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare, stabilire şi colectare a taxelor, redevenţelor şi chiriilor datorate de persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi în sectoarele societatii;

k)prezintă Adunării Generale a Asociaţilor, anual sau ori de câte ori este nevoie, datele necesare pentru evidenţierea situatiei economico – financiara a societăţii;

 1. l) avizează şi propune spre aprobare în condiţiile legii amânări, eşalonări la plata chiriilor;
 2. m) iniţiază şi urmăreşte modul de elaborare a proiectelor de programe, hotărâri, dispoziţii,

privind buna funcţionare a societăţii şi eficientizarea activităţii acesteia, în scopul bunei gospodăriri a patrimoniului şi valorificarea acestuia legală, prin licitaţii pentru închirieri;

 1. n) stabileşte şi instituie forma concretă de organizare şi de executare a pazei la nivelul societăţii;
 2. o) desemnează înlocuitorul pe perioada de absenţă stabileşte limitele de competenţă şi

responsabilităţile acestuia;

 1. p) reprezinta interesele societatii in justitie;
 2. q) aprobă prin decizii, componenţa comisiior de lucru şi regulamentele de funcţionare ale acestora, potrivit legii;
 3. r) răspunde de calitatea serviciilor prestate, potrivit legii;
 4. s) asigură inventarierea generală anuală a C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L., în conformitate cu prevederile legale, propune masuri în consecintă;

ş) stabileşte sarcinile necesare asigurării integrităţii bunurilor materiale administrate, inclusiv în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, controlează modul în care acestea sunt îndeplinite şi ia măsurile ce se impun potrivit legii, împotriva personalului subordonat aflat în culpă; verifică documentaţia legală privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate;

 1. t) stabileşte sarcinile necesare asigurării integrităţii bunurilor materiale administrate, inclusiv în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, controlează modul în care acestea sunt îndeplinite şi ia măsurile ce se impun potrivit legii, împotriva personalului subordonat aflat în culpă.

ţ) urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii şi stabileşte măsuri specifice activităţii proprii de securitate, în conformitate cu legea protecţiei muncii şi normele generale de protecţie a muncii, a normelor ISCIR si ISU.

 1. u) organizează recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare din investiţii sau transferuri; asigură existenţa instrucţiunilor tehnice de folosire şi intreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor din dotarea S.C. Piete-Servicii Comunitare Muscel S.R.L., precum şi cunoaşterea acestora de către personalul care le utilizează; urmăreşte întocmirea şi realizarea programului de întreţinere şi reparaţii, al utilajelor şi instalaţiilor sub presiune.
 2. v) ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamităţi naturale, avarii ale instalaţiilor precum şi pentru eliminarea fără întârziere a defecţiunilor tehnice ivite în timpul desfasurarii activitatii.
 3. x) exercită şi alte atributii stabilite de către Adunarea Generală a Asociaţilor.

 

2.2. Atributiile Serviciului financiar – contabilitate

Art.18. – (1) Şeful Serviciului financiar – contabilitate este subordonat directorului societatii şi coordoneaza activitatea compartimentelui functional din subordine:

 • Serviciul Financiar Contabilitate

Îndatoririle şefului serviciului financiar – contabilitate  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) organizează şi conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 şi normele specifice M.F.:
 2. b) organizează evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, verificarea lunară a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanţa de verificare;
 3. c) analizează permanent situaţia conturilor “clienţi şi debitori” prin emiterea documentelor legale pentru încasarea la termenele prevăzute calculând după caz majorări de întârziere;
 4. d) întocmeşte lunar situaţii de plată a T.V.A. – ului sau de rambursat precum şi deconturi de T.V.A.;
 5. e) urmareste încasarea veniturilor specifice activitatii societăţii
 6. f) întocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societăţii;
 7. g) executa controlul financiar preventiv propriu in conformitate cu prevederile legii;
 8. h) este in drept sa respinga la viza actele ale caror obiect si forma nu sunt în concordanta cu prevederile legii;
 9. i) stabileşte sarcini de serviciu pentru fiecare salariat din cadrul serviciului, instruieşte şi verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate;
 10. j) organizeaza activitatea de indeplinire a obligatiilor contractuale in colaborare cu compartimentul juridic;
 11. k) asigura organizarea evidentei contabile sintetice şi analitice;
 12. l) asigura participarea personalului la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si stabilirea diferentelor;
 13. m) asigura intocmirea,avizarea si verificarea statelor de plata a salariilor si a altor drepturi legale cuvenite salariatilor;
 14. n) prezinta situatiile si documentele financiar – contabile la controlul organelor abilitate;
 15. o) întocmeste balanta lunara de verificare, bilantul si alte documente prevazute de legislatia in vigoare;
 16. p) raspunde de modul de aplicare a legislatiei in vigoare;
 17. r) exercita si alte atributii stabilite de directorul societăţii în domeniul său de activitate.

 

(2). Atribuţiile specifice funcţiei de contabil

Art.19. Îndatoririle  contabilului  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor;
 2. b) Contabilizeaza facturile emise pentru clienti interni;
 3. c) Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont;
 4. d) Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
 5. e) Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor;
 6. f) Inregistreaza facturi de prestatii furnizori ;
 7. g) Reflectarea in contabilitate pe baza documentelor a intrarilor, iesirilor de materiale, piese schimb, combustibili, ambalaje, obiecte de inventar, echipament de protectie si de lucru, precum si a restituirilor in depozit a diverselor materiale .
 8. h) Verificarea operatiilor de miscare a valorilor materiale, inregistrearea si urmarirea concordantei dintre fisele de magazie si evidenta scriptica a stocurilor de materiale, dintre acestea si soldul conturilor;
 9. i) Verifica documentele justificative pe baza carora se face eliberarea din depozit, daca sunt corect întocmite si operate în fişele de magazie;
 10. j) Asigura circulatia rationala si unitara a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor si face propuneri privind graficul de circulatie a acestor documente;
 11. k) Tine evidenta analitica a stocurilor de natura obiectelor de inventar pe persoane ;
 12. l) Intocmirea si predarea catre comisiile de inventariere a listelor de inventar ;
 13. m) Participa la inventarierea periodica a valorilor materiale patrimoniale si urmareste definitivarea potrivit legii a rezultatului inventarierii;
 14. n) Urmareste ca toate documentele justificative sa fie intocmite conform legislatiei in vigoare, si sa fie avizate CFP;
 15. o) Îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducere;
 16. p) Verifica documentele aferente cheltuielilor de deplasare, intocmeste dispozitii de plata/incasare catre caseria unitatii pentru avansurile de deplasare, deconturi de cheltuieli, avansuri neutilizate si restituite, penalizari calculate la avansurile nejustificate in termen si pentru alte plati/incasari in numerar;
 17. r) Întocmeste situatia pentru contul 542 – „Avansuri de trezorerie”;
 18. s) Ţine evidenţa dispoziţiilor de plată/încasare .
 19. t) Ţine evidenţa ordinelor de plată prin bancă prin înscrierea acestora în Registrul de evidenţă al ordinelor de plată.
 20. u) Înregistrează în contabilitate achiziţiile de produse în baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe şi urmăreşte soldul contului 401 – „Furnizori”.
 21. v) Predarea documentelor justificative si contabile la arhiva societatii.
 22. x) Face propuneri, privind organizarea si perfectionarea sistemului informational si aplica masurile de rationalizare si simplificare a lucrarilor pe care le intocmeste, urmareste implementarea pe calculator a lucrarilor de evidenta contabila;
 23. y) participă la întocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli împreuna cu ceilalţi şefi de compartimente;

 

2.3. Consilier – juridic

Art.20. – (1) Atribuţiile consilierului juridic

Îndatoririle consilierului juridic  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) avizează asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea societăţii în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a societăţii;
 2. b) avizează proiectele de contracte şi proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea societatii;
 3. c) asigură prelucrarea legislaţiei nou apărute;
 4. d) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter de norme şi semnalează organele de conducere sarcinile ce revin societăţii potrivit acestor dispoziţii;
 5. e) elaborează proiecte de hotărâri, dispoziţii, regulamente sau instrucţiuni, precum şi alte acte care sunt în legătură cu activitatea societăţii şi face controlul de legalitate;
 6. f) vizează de legalitate deciziile directorului societăţii;
 7. g) asigură acordarea asistentei de specialitate compartimentelor de lucru din cadrul societăţii, în relaţiile cu terţii, în legătură cu activitatea societăţii;
 8. h) apără interesele patrimoniale şi nepatrimoniale proprii societăţii;
 9. i) asigură reprezentarea societăţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor abilitate şi a organelor de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală şi a notarilor publici, precum şi în raport cu persoanele juridice şi fizice în cauzele de interes general ale societăţii;

î) asigură introducerea de acţiuni, plângeri, cereri de executare, formulează întâmpinări, memorii şi alte acte procedurale, declară apeluri şi recursuri în scopul apărării şi valorificării drepturilor societăţii, în baza deciziei directorului;

 1. j) asigură luarea măsurilor pentru încasarea creanţelor, în care scop, solicită organelor competente aplicarea măsurilor asiguratorii titlurilor executorii, şi punerea în executare a acestora;
 2. k) asigură introducerea la termen a acţiunilor, cererilor de executare silită, apelurilor, recursurilor, etc. şi de modul de formulare şi fundamentare a acestora în scopul apărării şi susţinerii intereselor societăţii;
 3. l) urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă;
 4. m) întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerţului;
 5. n) întocmeşte proiectele de hotărâre AGA cu înscrisurile aferente – expuneri de motive, anexe, etc;
 6. o) pregăteşte documentaţia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în vederea inchirierii spaţiilor supuse procedurii licitaţiei – este secretarul Comisiei de licitaţie;
 7. p) organizează şi desfăşoară activităţile de informare a publicului cu privire la activitatea societăţii;
 8. q) răspunde de modul de rezolvare în termen legal a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor;
 9. r) vizează, sub aspectul legalităţii, şi întocmeşte, când se solicită, contractul colectiv de muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, referatele şi propunerile Comisiei de disciplină;
 10. s) întocmeşte documentaţia necesară obţinerii şi vizării anuale la termenele scadente a

autorizaţiilor de funcţionare a pieţelor;

 1. t) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.
 2. u) coordonează activitatea de control în pieţe întocmind planul de control, constituirea echipei, obiectivele de control şi prezintă directorului constatările efectuate şi măsurile stabilite;

 

            2.4. Compartiment comercial

Art.21. – Atribuţiile personalului responsabil cu activitatea de facturare a serviciilor

 1. întocmeste facturile pentru operatorii economici aflati în raporturi juridice cu societatea;
 2. întocmeşte situaţiile de utilităţi, conform consumurilor înregistrate, pentru spaţiile utilizate de operatorii economici;
 3. urmăreşte situaţia operatorilor economice care înregistrează debite faţă de societate şi o prezintă serviciului juridic pentru declanşarea procedurilor legale de recuperare a lor;
 4. întocmeşte dosare în vederea recuperării creanţelor bugetare provenite din taxe, tarife şi chirii, umărind împreună cu serviciul juridic obţinerea titlurilor executorii pentru recuperarea acestora;
 5. calculează penalităţi pentru neplata în termen a facturilor;

 

2.5. – Atributiile Inspector achizitii publice

Art. 22. Îndatoririle inspectorului de achizitii publice  includ următoarele atribuţii principale:

– întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice, prin colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul societatii, pentru acoperirea necesarului de produse, servicii şi lucrări;

– ia cunoştinţă şi îşi însuşeşte programul anual de investiţii, modernizare, retehnologizare, reparaţii şi întreţineri pentru mijloace fixe imobile şi mobile în vederea completării periodice a Programului anual al achiziţiilor publice;

– asigură fluxul informaţional prin transmiterea la compartimente de aprobări privind achiziţiile directe, comunicări, sarcini de lucru, date şi primirea de la acestea, a informaţiilor, datelor şi comunicărilor privind activitatea de achiziţii publice;

– studiază, însuşeşte, respectă şi aplică legislaţia, normele şi normativele, ordinele şi instrucţiunile care reglementează activitatea de achiziţii publice, urmăreşte aplicarea şi respectarea acestora de către ceilalţi participanţi la desfăşurarea acestei activităţi;

– participă la consfătuiri, şedinţe de lucru, schimburi de experienţă, etc.;

– cercetează şi rezolvă contestaţiile, reclamaţiile şi sesizările ce îi sunt repartizate, în colaborare cu compartimentul juridic;

– asigură publicitatea  tuturor anunţurilor (de intenţie, de participare, de atribuire, către SEAP pe www.e-licitatie.ro, Jurnalul Uniunii Europene);

– asigură corespondenţa cu operatorii economici ofertanţi, cu  instituţiile de control  ale achiziţiilor publice;

– propune componenţa comisiei de licitaţie conducerii societatii;

– propune conducerii direcţiei tipul procedurilor de atribuire, criteriile de calificare şi factorii de evaluare;

– anunţă pe responsabilii de contracte despre data încheierii acestora;

– asigură completarea  dosarului achiziţiei publice până la faza de încheiere contract;

– monitorizează şi anunţă pe responsabilii de contracte despre data întocmirii documentelor constatatoare primare şi finale ale contractelor.

 

2.6. Compartiment management şi resurse umane

Art.23. – Atribuţiile Inspector de resurse umane:

Îndatoririle inspectorului resurse umane  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului din societatile comerciale subordonate autoritatilor administrativ teritoriale.
 2. b) intocmeste proiectul de state de personal, structura organizatorică, numărul de personal în cadrul fiecărui compartiment de lucru al societăţii, fişele posturilor respectand cerintele COR;
 3. c) în baza organigramei, aprobată de AGA, întocmeşte statul de funcţii;
 4. d) completează şi depune on-line Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL);
 5. e) participă la stabilirea criteriilor de evaluare şi a criteriilor de performanţă a activităţii

profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

 1. f) întocmeşte fişele cadru de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor;
 2. g) raspunde potrivit legii de pregatirea documentatiei pentru desfasurarea concursurilor in vederea ocuparii posturilor vacante sau privind avansarea in trepte de salarizare superioare;
 3. h) întocmeste contractele individuale de muncă şi acte adiţionale;
 4. i) intocmeste documentatia necesara referitor la incadrarea,transferarea,pensionarea sau incetarea contractului individual de munca conform legislstiei in vigoare
 5. j) verifică prin sondaj condica de prezenţă
 6. k) intocmeste foaia colectiva de prezenta si programul lunar de lucru
 7. l) asigură organizarea în luna decembrie, pentru anul următor, propunerile privind programarea concediilor de odihnă;
 8. m) asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu;
 9. n) răspunde de corectitudinea şi completitudinea actelor şi documentelor de personal emise;

– exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

2.7. Compartiment administrare piete

Art.24. – (1) Atribuţiile şefului administrare piete

Îndatoririle şefului serviciului administrativ includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) coordonează, conduce şi îndrumă întreaga activitate desfăşurată în pieţe;
 2. b) urmăreşte respectarea legilor, hotărârilor AGA şi a dispoziţiilor conducerii pentru depistarea tuturor neregulilor, ia măsuri de rezolvare a acestora pentru asigurarea unor condiţii optime şi civilizate necesare desfăşurării activităţii;
 3. c) controlează respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi a programului de lucru de către salariaţii societăţii;
 4. d) propune spre aprobare programul de funcţionare a pieţelor, în funcţie de anotimp, şi ia măsurile necesare pentru afişare la loc vizibil;
 5. e) întocmeşte şi pregăteşte documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor de comercializare de brazi în pieţe;
 6. f) urmăreşte şi verifică modul de exploatare a cântarelor pe pieţe, predarea şi primirea acestora, stabileşte împreună cu şefii de formaţii necesarul de mijloace de măsurare, ia măsuri de reparare şi întreţinere a acestora.
 7. g) urmăreşte folosirea şi exploatarea raţională a clădirilor, instalaţiilor, dotărilor, mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, coordonează mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul întocmind formularele de predare – primire (bonuri de mişcare) pe responsabili;
 8. i) verifică periodic activitatea de protecţie a muncii şi măsurile PSI şi răspunde nemijlocit de acestea;
 9. j) întocmeşte note interne/referate către Director cu nevoile de reparaţii în pieţe;
 10. k) îndrumă activitatea din Târgul săptămânal şi Sectorul de tarabe speciale, făcând propuneri permanente pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia;
 11. l) controlează desfăşurarea activităţii de curăţenie la nivelul serviciului – în toate pieţele – centre publice de desfacere ale societăţii;
 12. m) execută controlul stării tehnice a autovehiculelor; certifică prin semnătură în foaia de parcurs, starea de funcţionare a autovehiculelor şi nu permite ieşirea în circulaţie a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
 13. n) controlează respectarea normelor de protecţie a muncii la nivelul societăţii şi colaborează pe această linie cu inspectorul responsabil cu protecţia muncii;
 14. o) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate;
 15. p) asigură citirea lunară a utilităţilor care vor fi refacturate către comercianţi.

 

Art.25. – (2) Atribuţiile şefilor de ture

Îndatoririle şefului tură  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce activitatea comercială desfăşurată în pieţele agroalimentare şi activitatea personalului din subordine, asigurând informarea cu privire la măsurile dispuse de conducere;
 2. b) rezervă mesele, boxele, tonetele, amplasamente, etc. pe bază de bonuri cu valoare fixă / bonuri fiscale şi conduce evidenţa şi încasarea contravalorii acestora (registru lunar);
 3. c) urmăreşte respectarea sectorizării platoului pieţei potrivit aprobării conducerii;
 4. d) întocmeşte statistici lunare referitoare la ocuparea meselor, boxelor, tonetelor amplasate în piaţă;
 5. e) taxează şi verifică taxarea corespunzătoare a utilizatorilor pieţei şi a sumelor încasate;
 6. f) verifică existenţa certificatelor de producător precum şi a autorizaţiilor de funcţionare în piaţă a agenţilor economici;
 7. g) distribuie către agenţii economici facturile emise de către Serviciul financiar – contabil şi remite exemplarul nr. 2, semnat şi ştampilat, Serviciului financiar – contabil;
 8. h) cooperează cu persoanele cu atribuţii de supracontrol, procedând împreună cu supracontrolorii la întocmirea procesului verbal de constatare;
 9. i) pune la dispoziţia organelor competente de control şi îndrumare registrul destinat acestui scop, pentru consemnarea constatărilor făcute şi prezentarea acestuia la conducerea unităţii ori de câte ori este nevoie; sprijină organele de control în exercitarea sarcinilor de serviciu; se îngrijeşte de înlăturarea deficienţelor constatate de organele abilitate;
 10. j) verifică întocmirea zilnică a borderoului de încasări şi decontarea sumelor încasate pe feluri de activităţi;
 11. k) supraveghează ordinea şi curăţenia în piaţă; conduce evidenţa ridicării containerelor de gunoi şi trimiterea la conducerea societăţii, la sfârşitul fiecărei luni a situaţiei ridicării gunoiului;
 12. l) planifică personalul pentru efectuarea programului de lucru, întocmeşte fişe de pontaj şi le prezintă la termen;
 13. m) conduce gestiunea valorilor materiale cu respectarea legislaţiei în vigoare, fiind interzisă păstrarea şi eliberarea de bunuri din gestiune fără forme legale;
 14. n) răspunde de predarea – primirea spaţiilor, a stării de fixaţie către comercianţi pe baza procesului verbal de predare – primire; întocmeşte protocoalele de utilităţi pentru utilizatorii pieţelor – comercianţi, sens în care colaborează cu Serviciul tehnic- administrativ; aduce la cunoştinţa comercianţilor, obligaţiile acestora privind plata utilităţilor aferente spaţiului utilizat, bazele de calcul, apă, canal, gaze, energie electrică, apă meteorică, gunoi menajer, energie electrică (pauşal sau contorizate), care se vor factura lunar;
 15. o) are în primire clădirile, instalaţiile, aferente acestora, mijloace P.S.I., obiectele de inventar, mijloacele fixe;
 16. p) interzice persoanelor neautorizate de către serviciul tehnic administrativ să execute lucrări de intervenţie sau reparaţii la instalaţiile electrice, apă, gaz;
 17. r) interzice comercianţilor orice modificări, recompartimentări la spaţiile predate comercianţilor fără avizul serviciului tehnic;
 18. s) confirmă pe fişele de transport gunoi menajer cantitatea reală transportată de către Edilul C.G.A;

ş) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

Art.26. (3)Atribuţiile casierului central

Îndatoririle casierului  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei primare privind activităţile de încasări şi plăţi prin casierie şi confirmă prin semnătură realitatea şi legalitatea operaţiilor;
 2. b) gestionează numerarul şi actele de valoare din casieria societăţii;
 3. c) încaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora;
 4. d) efectuează şi răspunde de verificarea, trierea, numărarea, împachetarea şi legarea banilor, conform prevederilor legale;
 5. e) primeste de la casierii incasatori si verifica numerarul, monetarele si bonurile cu valoare fixa, pe baza borderoului – centralizator, care serveste la justificarea modului de utilizare a bonurilor cu valoare fixa;
 6. f) semnează borderoul de decontare a bonurilor cu valoare fixa si emite chitanta pentru primirea banilor colectati din incasarile zilnice;
 7. g) întocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura;
 8. h) preda zilnic in contabilitate Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in evidenta contabila, impreuna cu documentele justificative;
 9. i) ridica zilnic de la banca Extrasul de cont si il preda in contabilitate pentru a fi inregistrat;
 10. j) raspunde de depunerea în termen la bancă a numerarului incasat , în contul unitatii;
 11. k) raspunde de exactitatea calculelor din documentele intocmite;
 12. l) execută plata drepturilor salariale ale personalului, a căror retribuţie lunară, din motive obiective, nu a putut fi efectuată prin cont bancar, doar în baza dispoziţiilor primite şi cu întocmirea actelor premergătoare;
 13. m) elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei dispozitii de plata semnata de şef serviciu financiar contabilitate şi director;
 14. n) are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine;
 15. o) verifică dacă documentele justificative primite spre înregistrare poartă viza de control financiar – preventiv, semnătura persoanelor care răspund pentru legalitatea şi necesitatea operaţiilor înscrise în documente şi dacă toate actele cerute de formular sunt complete;
 16. p) întocmeşte corect şi la zi evidenţele operative în scopul reflectării în orice moment şi cu exactitate a mişcării numeralului;
 17. q) ţine evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi privind operaţiunile de casă (zilnic) şi de arhivare a acestora;
 18. r) asigură şi răspunde de respectarea normelor de păstrare şi manipulare a numeralului;
 19. s) exercită şi alte sarcini stabilite de conducere pentru domeniul său de activitate.

 

Art.27. – (4) Atribuţiile casierului – încasator / taxatorului

Îndatoririle casierului – încasator / taxator includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) urmăreşte zilnic afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare de către comercianţi, cu indicarea ţării de origine a produselor, precum şi inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;
 2. b) urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor în vigoare cu privire la executarea taxării şi încasării tarifelor şi taxelor pentru serviciile prestate;
 3. c) răspunde de respectarea programului de încasări stabilit de către conducerea instituţiei;
 4. d) răspunde de încasarea corectă a taxelor pentru acces auto în piaţă, urmărind permiterea folosirii platoului destinat parcării, numai de către persoanele îndreptăţite;
 5. e) înregistrează chitanţele ridicate şi decontate într-un borderou de încasare, răspunde de gestionarea corectă a chitanţelor şi le predă referentului de serviciu;
 6. f) răspunde de eliberarea exactă a chitanţelor şi încasarea corectă a contravalorii lor, sens în care, va informa şeful direct despre executarea taxării şi taxelor pentru serviciile prestate, decontând zilnic sumele încasate;
 7. g) interzice accesul autovehiculelor în parcările pieţelor fără achitarea taxelor, eliberându-se chitanţe potrivite, excepţie, făcând autoturismele poliţiei, salvării, pompierilor, aflate în misiune şi cei care au abonamente pentru luna în curs;
 8. h) interzice accesul maşinilor la diferite firme fără achitarea taxei de parcare, chiar dacă firmele căutate au achitat abonamentul de parcare;
 9. i) manifestă grijă şi responsabilitate în păstrarea sumelor încasate şi chitanţelor ce le au asupra lor;

î) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

Art.28.(5) Atribuţiile magazinerului

Îndatoririle magazinerului  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) gestionează toate bunurile materiale din magazia societatii conform legislatiei in vigoare;
 2. b) receptionează materialele, obiectele de inventar si mijloacele fixe ce intră in magazia societatii pe care le verifică cantitativ si calitativ, conform documentelor de însotire;
 3. c) nu are voie sa primeasca în magazie materii si materiale neinsotite de documente legale;
 4. d) la intocmirea inventarului prezinta comisiei de inventariere actele solicitate spre control;
 5. e) răspunde de conservarea si depozitarea materialelor, rechizitelor si imprimatelor asigurand distribuirea lor pe compartimente;
 6. f) ţine evidenta intrarilor si iesirilor de materii si materiale din magazia societatii;
 7. g) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

Art.29. – (6) Atribuţiile îngrijitorului de clădiri

Îndatoririle îngrijitorului de clădiri includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) execută lucrări de curăţenie şi menţinere a acesteia în perimetrul pieţei;
 2. b) execută lucrări suplimentare necesare menţinerii curăţeniei şi evacuării gunoiului din incinta pieţei;
 3. c) este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor stabilite în fişa postului;
 4. d) este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 5. e) să ia în primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei (găleţi, mopuri, cârpe, euro-containere, euro-pubele, ghene de gunoi, roabe, lopeţi, mături etc), având obligaţia să asigure păstrarea şi utilizarea acestora în bune condiţii;
 6. f) să manifeste grijă deosebită în mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor
 7. g) să răspundă la toate solicitările venite din partea şefului ierarhic pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului;
 8. h) execută lucrări de întreţinere şi igienizare permanentă a bazinelor de spălat fructe – legume, precum şi a canalelor de scurgere;
 9. i) execută lucrări de igienizare permanentă a ghenei de gunoi, eurocontainerelor, europubelelor şi coşurilor de gunoi;

î) execută lucrări de sortare şi depozitare pe categorii a deşeurilor rezultate din activitatea pieţei;

 1. j) execută lucrări de întreţinere permanentă a rigolelor, jardinierelor şi vaselor de flori, precum şi a arbuştilor ornamentali;
 2. k) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

            2.8. Secretariat

Art.30. – Atribuţiile secretarului

Îndatoririle secretarului  includ următoarele atribuţii principale:

 1. a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului corespondenţa intrată pentru a fi repartizată, pe care o distribuie cu respectarea rezoluţiei pe bază de semnaturi;
 2. b) răspunde de predarea, sub semnătură, a corespondenţei către şefii de servicii/compartimente sau persoane nominalizate;
 3. c) urmăreşte completarea condicii de prezenţă a personalului;
 4. d) întocmeşte, tehnoredactează sau dactilografiază lucrările de secretariat;
 5. e) primeşte corespondenţa instituţiei destinată expedierii şi se îngrijeşte de expedierea în termen şi confirmarea primirii acesteia;
 6. f) efectueză transmisiile prin fax a corespondenţei şi înregistreză faxurile primite respectînd circuitul documentelor în unitate;
 7. g) răspunde de păstrarea curaţeniei la locul de muncă şi a integrării bunurilor incredinţate;
 8. h) întocmeşte şi depune necesarul de materiale pe compartiment, ori de cîte ori este nevoie, colaborează cu membrii compartimentului pentru întocmirea lui;
 9. i) exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea societăţii pentru domeniul său de activitate.

 

2.9. Arhivă

Art.31.   Atribuţiile personalului responsabil cu probleme de arhivă.

 1. asigură legatura cu Arhivele Naţionale – Direcţiei Judeţene a Arhivelor ARGEŞ în

vederea verificarii şi confirmarii nomenclatorului arhivistic;

 1. difuzează nomenclatorul arhivistic dupa aprobare de catre arhivele nationale,la toate

compartimentele;

 1. organizează, primeste şi arhiveaza documentele primite de la serviciile societatii pe baza de proces verbal si inventare;
 2. întocmeste evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza registrului de evidenta curenta;
 3. asigură predarea integrala a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
 4. înregistreaza toate documentele intrate si iesite din depozitul de arhiva,pe baza

registrelor specifice;

 1. cerceteaza documentele din depozit la eliberare si primire,conform solicitarilor,pune la dispoziţie documentele din arhiva numai pe baza de semnatura,iar la restituire verifica integritatea lor;
 2. informează conducerea si propune masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei
 3. menţine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva;respecta normele PSI in vigoare;
 4. pregateşte documentele cu termen de pastrare permanent si inventarele acestora in

vederea predarii la Arhivele Nationale conform prevederilor Legii Arhivelor 16/1996

 1. k) leaga dosarele in coperta de carton;

 

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMERŢULUI ÎN PIEŢELE PUBLICE

 

Secţiunea 1 – Utilizatorii pieţelor

 

Art.32. – Utilizatorii pieţelor sunt:

 1. a) orice persoană juridică care desfăşoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;
 2. b) asociaţiile familiale, precum şi persoanele juridice autorizate, inclusiv meşteşugarii;
 3. c) producătorii agricoli individuali şi asociaţiile acestora, care îşi comercializează propriile produse agricole şi agroalimentare;
 4. d) persoanele fizice care îşi vând ocazional bunurile proprii în pieţe organizate în acest scop.

 

Secţiunea 2 –  Forme de comerţ specifice zonelor publice

 

Art.33. – Comerţul poate fi desfăşurat în  zone  publice de desfacere, Piaţa Centrală, Piaţa Grui, Târgul de legume – fructe, precum şi în perimetre teritoriale delimitate, de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, special amenajate pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu amănuntul sau prestări de servicii.

Art.34. – (1). Tipurile de pieţe ce se organizează în zone publice de desfacere în municipiul Câmpulung sunt:

 1. a) Pieţe agroalimentare – ansambluri sau în unele cazuri numai locuri special amenajate, organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu legume, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne, miere, produse conservate, peşte, flori, seminţe, material săditor, cereale, păsări şi animale mici şi alte asemenea, precum şi unele articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau mici meşteşugari precum şi alte articole nealimentare de cerere curentă;
 2. b) Târgul de legume – fructe – oferind spre vânzare o diversitate de produse agricole, dar şi destinat comercializării de produse artizanale şi meşteşugăreşti;
 3. c) Complex Comercial – complexul de spaţii comerciale situat în Piaţa jurământului, nr.1 destinat comercializării atâ al produselor agroalimentare, cât şi al articolelor de menaj, îmbrăcăminte şi încălţăminte, obiecte de ceramică, produse meşteşugăreşti şi artizanale, obiecte casnice şi electrocasnice, echipamente electrice, unelte şi scule, materiale plastice;
 4. d) Sector tarabe speciale – destinată comercializării produselor din sectorul industrial cât şi obiecte / produse de uz gospodaresc: articole menaj, îmbrăcăminte şi încălţăminte, obiecte de artă, produse de anticariat, obiecte de ceramică, produse meşteşugăreşti şi artizanale, obiecte casnice şi electrocasnice, echipamente electrice, unelte şi scule, materiale plastice;

(2) Tipurile de pieţe prevăzute al alin.1 se regăsesc în cuprinsul prezentului Regulament.

 

                                       Secţiunea 3 –  Clădiri şi terenuri

 

Art.35. –  Societatea are în administrare următoarele:

 1. a) Ansamblul Pieţei Centrale:
 2. COMPLEX COMERCIAL – complexul de imobile situat în str. Piaţa Jurământului nr.1;
 3. SECTOR TARABE SPECIALE– situat în str. Piaţa Jurământului nr.1;
 4. CHIOŞCURI FLORIamplasate în perimetrul str, Piaţa Jurământului colţ nord-estic pe aleea de nord a Parcului « Crucea Juramantului »
 5. HALA AGROALIMENTARA, situată în str. Piaţa Jurământului nr.1, cu perioadă de funcţionare zilnică;
 6. b) Piaţa Grui – situată în cartierul „Grui”, str. Carpaţi nr. 79;
 7. c) Targul de legume – fructe – situat în centrul Municipiului, str. Fratii Golesti nr.24;
 8. d) Centrul de Afaceri – (clădire şi curte), situat în str. Calea Braşovului nr.1 A.

 

Secţiunea 4 –  Ansamblul Pieţei  Centrale

 

Tipul pietei şi categoria de mărfuri comercializate.

Art.36. Tipul pieţei în conformitate cu H.G.nr.348/26.03.2004 este de PIAŢĂ

             AGROALIMENTARĂ.

Art.37. Autorizatia de funcţionare acordată de autoritatea publică locală este înregistrata cu

nr.1164/18.11.2010, care se va viza anual sau se va înlocui în condiţiile reglementărilor

legale.

Art.38. Natura produselor comercializate: – legume, zarzavaturi, fructe, lapte şi produse lactate,

carne şi produse din carne, ouă, peşte, miere şi produse apicole, flori, seminte, cereale,

articole de uz gospodăresc, articole nealimentare.

Art.39. Piaţa Centrală din municipiul Câmpulung are caracter PERMANENT pe toată durata

anului.

Art.40. Orarul de funcţionare al pieţei este :

 

07.00 – 19.00 – luni – sambată

07.00 – 15.00 –  duminica şi de sărbatorile legale

                                 

                                         PLANUL PIETEI

Art.41. Planul Pieţei Centrale are urmatoarea componenţă:

 1. CĂI PRINCIPALE DE ACCES

    Principalele căi de acces în zonă sunt pe str. Piaţa Jurământului şi str. Matei Basarab;

 

 1. SPAŢII DE PARCARE

                 Spaţiile de parcare sunt pe str. Piaţa Jurământului (nord) şi str. Matei Basarab(vest) şi pe str. Piaţa Jurământului (sud);

 

 1. SECTORIZAREA PLATOULUI PIEŢEI

                  Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse este astfel:

 

 1. COMPLEX COMERCIAL

 COMPLEX COMERCIAL cu perioadă de funcţionare zilnică – complexul de imobile amplasat în perimetrul str. Piaţa jurământului(sud şi nord), Parcul Crucea Jurământului(la est) şi Hala Agroalimentară (la vest).

      Destinaţia spaţiilor:

 1. a) Produse alimentare si agroalimentare – în spaţii special amenajate, amplasate pe lateralele complexului la parter şi demisol.
 2. b) Produse nealimentare– în boxe special amenajate, în Bazarul Complexului Comercial la parter.
 3. c) Spaţiu de alimentaţie publică – situat la parterul Compexului Comercial latura estică.

         Complexul Comercial – are acces din str.Piata Juramantului, pentru laturile N si S, din Parc « Crucea Juramantului » pentru latura estică si platoul dintre Hală şi Complex pentru latura vestică.

 

 1. SECTOR TARABE SPECIALE

 SECTOR TARABE SPECIALE cu perioadă de funcţionare zilnică amplasate la capetele  str. Piaţa Jurământului (sud) colţ cu str. Republicii şi  colt cu str. Matei Basarab.

       Destinaţia spaţiilor:

Comercializare produse de uz gospodaresc si produse nealimentare.

 

 1. CHIOŞCURI FLORI

 CHIOŞCURI FLORIcu perioadă de funcţionare zilnică – chioşcuri special amenajate amplasate în perimetrul str, Piaţa Jurământului colţ nord-estic pe aleea de nord a Parcului « Crucea Juramantului »

Destinaţia spaţiilor:

Comercializare flori şi aranjamente florale în spaţii special amenajate cu expunere pe stativ.

 

 1. HALA AGROALIMENTARĂ

HALA AGROALIMENTARĂ  – cu perioada de functionare zilnica –spatiu amplasat in perimetral – Complex Comercial – est, str.Piata Juramanrului – nord si sud,str.Matei Basarab – vest ,cu urmatoarele destinatii :

 

 1. PRODUCĂTORI AGRICOLI – (legume-fructe) în interiorul halei (sectorul de

nord) şi sub copertina exterioară pe latura vestică;

 1. COMERCIANŢI–(legume-fructe) persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale si societatile comerciale in interiorul halei (sectorul de sud) si coltul N – E
 2. PRODUSE DE SEZON – (legume, fructe – ex. pepeni, struguri, varză) în zona exterioara, colţul de nord-vest în tarcuri special amenajate şi în interiorul acesteia în limita locurilor disponibile.
 3. LAPTE ŞI PRODUSE DIN LAPTE – în sectorul special amenajat pe latura de nord a Halei.
 4. PEŞTE SI PRODUSE DIN PEŞTE – în spatiul special din coltul N – E.
 5. PRODUSE ALIMENTARE, AGROALIMENTARE şi ALIMENTAŢIE

      PUBLICA – in spatii comerciale special amenajate, amplasate  pe laturile Sud,

      Nord si Est ale Halei.

 1. PÂINE ŞI PRODUSE DE PANIFICAŢIE – în chioşcuri special amenajate pe latura de est, exterioara a Halei.

 

Art.42. CĂILE DE ACCES ale cumpărătorilor la punctele de vanzare sunt: din str. Matei Basarab – o intrare şi platoul dintre Hală şi Complexul Comercial, str. Piaţa Jurământului – două intrări;

 

Art.43. LOCALIZAREA SERVICIILOR

 1. a) Birourile administraţiei pieţei, închirierea cântarelor, grupurile sanitare şi dormitoarele sunt localizate în zona Nord -Vest a Halei Metalice.
 2. b) Cantarul de control si cantarul cu capacitatea de peste 30 Kg sunt amplasate in fata biroului administrativ.
 3. c) Punctul de control veterinar se afla in Complexul Comercial cu acces din str.Piata Juramantului, terasa sudică.
 4. d) Magaziiile pentru pastrarea materialelor de intreţinere şi curatenie sunt amplasate langa biroul administrativ,in fata vestiarului si sub scara de acces la etaj.
 5. e) Sursa de apa potabila cu bazinul compartimentat pentru spalarea legumelor si fructelor se afla in aproprierea birourilor administrative pe a doua alee de acces.
 6. f) Punct cu mijloace initiale de interventie pentru PSI este localizat in holul biroului administrativ.
 7. g) Punctele de colectarea deseurilor rezultate din activitatea comerciala sunt europubelele amplasate in incinta Halei agroalimentare si in jurul Complexului Comercial.
 8. h) Platoul central de colectare se afla amplasat in exteriorul Halei agroalimentare pe coltul S-V, spaţiu inchis, dotat cu presă şi patru eurocontainere.
 9. i) Parcare, total – 110 locuri. Amplasament: str. Piaţa jurământului latura de nord şi de sud (exclus staţia de taxi – 15 locuri), şi str. Matei Basarab latura de vest.

 

Art.44. LOCALIZAREA UTILITATILOR GENERALE

 1. Branşamentul de apa potabilă este realizat în zona  exterioara a Halei

agroalimentare în coltul N-V.

 1. Branşamentul la tensiunea electrica este realizat in coltul N-E, exterior al Halei agroalimentare.
 2. Bransamentul la gazele naturale este realizat in coltul S-V, exterior al biroului administrativ.
 3. Bransamentul la reteaua de canalizare este realizat in str. Piata Juramantului, în zona platoului dintre Hala agroalimentara şi Complexul Comercial.

 

Secţiunea 5. PREZENTARE ANSAMBLUL PIAŢĂ CENTRALĂ ŞI

COMPLEX COMERCIAL

 

Art.45. Ansamblul  Pieţei Centrale se prezintă astfel :

1) SUPRAFAŢĂ TOTALĂ – 5000 mp ;

Hala agroalimentara –   1812 mp.;

Suprafaţă sub copertină –  222 mp.;

Complex Comercial – 2200 mp

Zona tarabelor speciale – 309 mp

Zonă produse de sezon – 100 mp

2) SUPRAFAŢA ACOPERITĂ – 4234 mp

3) PAVIMENTUL PIETEI – platformă de beton mozaicat în Hala agroalimentara, pavele sub copertina şi asfalt în zona produselor de sezon şi tarabelor speciale.

 

4) SECTOARE DESTINATE DESFACERII PRODUSELOR

 1. Legume-fructe – zarzavaturi – S = 1224 mp.

– 62 mese cu s = 62 x 2 mp/buc = 124 mp. vopsite în culoarea verde pentru producători in Hala Metalica

– 29 mese cu s = 29 x 2 mp/buc = 58 mp. vopsite in culoarea

verde  pentru producatori sub copertina in exteriorul Halei agroalimentare.

– 65 mese cu s = 64 x 2 mp/buc = 128 mp. vopsite în culoarea roşu pentru comercianti (I.F. , I.I. şi P.F.A. şi S.C.) în Hala agroalimentara

 1. Produse de sezon – s = 100 mp.

–  în ţarcuri  de 4 mp.

 1. c) Flori – în 6 chioşcuri cu s = 9 mp fiecare

– într-un chioşc cu s = 16 mp.

 1. d) Carne şi produse din carne – în magazine specializate amplasate în partea de vest a Complexului Comercial cu deschidere spre platoul pieţei
 2. e) Produse lactate – 1 sector cu s = 156 mp – 15 vitrine frigorifice
 3. f) Produse nealimentare şi de uz general

– tarabe speciale – 27                                                           S.totala = 130 mp.

– boxe în Bazarul Complexul Comercial – 40                   S.totala = 500 mp.

 1. g) Pâine şi produse de panificaţie şi peşte

– chioşcuri termopan – 10                                        S.totala = 75,65 mp.

 1. h) Produse alimentare si agroalimentare

– magazine – 22                                                                     S.totala = 1 500 mp.

 

5) MOBILIERUL – din dotare este compus din mese cu suprafata de 2 mp realizate din placi de beton sclivisit, mozaicat, fixat pe schelet metalic, având prevazut sub blaturi spaţii de păstrare a mărfurilor, cu posibilitatea de aerisire, închidere şi protecţie a acestora.

 

6) CÂNTARE

– număr de cântare disponibile = 85 buc.

– număr de cântare cu o cântărire mai mare de 30Kg = 1buc.

– număr de cântare de control = 1 buc.

Art.46. S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. oferă utilizatorilor urmatoarele servicii:

 1. locuri parcare,
 2. locuri de parcare pentru aprovizionare în mod gratuit între orele 7.00 – 10.00,
 3. spaţii de vanzare la mese,
 4. rezervare sau închiriere mese şi vitrine frigorifice,
 5. închiriere de cantare verificate metrologic,
 6. închiriere paturi pentru cazare,
 7. acces la grupuri sanitare şi duşuri,
 8. acces în mod gratuit la sursele de apa potabilă,
 9. loc pentru amplasarea cantarelor de control,
 10. colectarea şi evacuarea deseurilor,
 11. utilităţi necesare functionarii:apa,canalizare,energie electrica,gaze naturale,
 12. accesul la birouri,
 13. control sanitar-veterinar.

Taxele şi tarifele sunt actualizate anual conform hotărârilor A.G.A., ţinându-se cont de costurile implicite şi de cerinţele utilizatorilor.

 

Secţiunea 6. REGULI GENERALE DE FUNCŢIONARE A PIEŢEI

 

Art.47. Societatea funcţionează prin autofinanţate în baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre de Adunarea Generală a Asociaţilor.

Art.48. Închirierea de spaţii comerciale devenite disponibile, se realizează prin licitaţie publică, respectându-se prevederile legale, inclusiv şi cele cuprinse în prezentul Regulament.

 Licitaţiile se vor organiza pe baza caietului de sarcini, şi a regulamentului de organizare a licitaţiilor.

Art.49. Administratorul, prin hotărâre adoptată în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, stabileşte chiriile, taxele şi tarifele pentru utilizarea locurilor publice de desfacere – în pieţe. Personalul responsabil va asigura informarea corespunzătoare a utilizatorilor pieţei, prin afişarea acestor chirii, taxe şi tarife în locuri vizibile, uşor accesibile utilizatorilor.

Art.50. Programul de funcţionare stabilit de conducerea societăţii, va fi afişat la fiecare piaţă, în loc vizibil.

Art.51. Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi pentru menţinerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieţei şi consumatori, societatea are obligaţia:

– să asigure verificarea periodică din punct de vedere metrologic a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;

– să controleze dacă mijloacele de măsurare din proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare;

– să asigure gratuit cântare de control, verificate metrologic conform actelor normative în vigoare, precum verificarea de către cumpărători a corectitudinii cîntăririlor.

Art.52. Salubrizarea pieţelor se efectuează zilnic şi ori de câte ori este nevoie.

 

Secţiunea 7 – Reguli privind ocuparea meselor, vitrinelor  şi a  boxelor pe platoul pieţei

 

Art.53. – (1) Mesele, vitrinele şi boxele din piete şi aflate în administrarea societăţii, care nu se ocupă pe bază de licitaţie, pot fi ocupate pe baza unei cereri scrise formulate la administratorul de piaţă.

(2) Cererea scrisă trebuie să cuprindă numele şi calitatea persoanei ce doreşte să închirieze/rezerve o masă /vitrină, domiciliul acesteia, nr. mesei/vitrinei solicitate, perioada pe care se solicită închirierea/rezervarea.

(3) La cererea scrisă producătorul/comerciantul trebuie să anexeze o copie xerox după certificatul de producător, vizat în trimestrul corespunzător perioadei în care se solicită rezervarea, copie după B.I. / C.I., copie xerox după certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului si autorizatia de functionare, copie xerox după statut (pentru persoanele juridice).

(4) Persoana căreia i s-a admis cererea de ocupare a mesei/meselor, este obligată să aibă asupra sa actele arătate la paragrafele de mai sus, în original, pe toată perioada ocupării mesei/meselor.

(5) Administratorul de piată atribuie locuri de vânzare producătorilor agricoli si comerciantilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea cererilor si în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piată destinat desfacerii acestor produse, în conformitate cu regulamentul pietei.

(6) Pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere prin amplasarea de ţarcuri, tonete demontabile, construcţii provizorii autorizate sau deschiderea de terase provizorii demontabile pe platoul pieţelor, utilizatorii solicită prin cerere scrisă, darea în folosinţă a unei suprafeţe de teren necesare desfăşurării activităţii comerciale, iar în limita disponibilităţii locurilor în pieţe, administratorul dispune perfectarea unei convenţii pe teren, cu plata taxelor aferente utilizării acestuia.

Art.54. – Utilizatorii au obligaţia de a închiria numai mesele ce aparţin S.C. Pieţe – Servicii Comunitare Muscel S.R.L.. Amplasarea altor tipuri de mese care nu aparţin S.C. Piete – Servicii Comunitare Muscel S.R.L. sunt interzise cu desavăârşire.

Art.55. Mesele vor fi închiriate utilizatorilor astfel:

 1. a) SC/II/IF/PFA pot închiria mesele în baza unui contract de închiriere, pe bază de factură lunară emisă în intervalul 25-30 al lunii în curs pentru luna următoare. În situaţia în care în acest interval sunt zile nelucrătoare, facturarea se poate face şi în primele 2 zile lucrătoare ale lunii pentru care se face plata şi se solicită masa. În cazul în care nu s-au emis facturi în perioada amintită persoanele juridice pierd dreptul de comercializare în piaţă în luna respectivă.
 2. b) Producătorii pot închiria/rezerva mese plătind taxa zilnică sau lunară(taxarea se face pe baza de Bon cu valoare fixă, Bon fiscal sau Factură cu chitanţă). Plata taxei de rezervare conferă dreptul de a ocupa masa/vitrina rezervată pe perioada de timp solicitatată, cu condiţia plăţii taxei zilnice de utilizare aferente perioadei de timp pentru care masa a fost efectiv ocupată.

Art.56. Plata taxei de închiriere/rezervare se face cu anticipaţie, până la sfârsitul lunii(între 25 şi 30 ale lunii) pentru luna următoare.

Art.57. Persoanele juridice (SC, II, IF, PFA) pot închiria structuri de vânzare(mese) în baza unui contract de închiriere pe mai multe luni, dar nu mai mare de 12 luni(1 an).

Art.58. După plata taxei de rezervare, care se face la casieria societăţii, producătorul va plăti pentru masa/vitrină astfel rezervată o taxă zilnică de utilizare al cărei cuantum este stabilit anual, prin Hotărârea AGA.

Art.59. Producătorul care şi-a rezervat o masă/vitrină are obligaţia de a se prezenta la această masă/vitrină zilnic, cel târziu până la ora 8.oo.

Art.60. În caz contrar, masă/vitrină se ocupă după regula primului venit, producatorul în cauză pierzând dreptul de rezervare în acea zi, urmând să reintre în drepturi ziua următoare, cu conditia ocupării masă/vitrină până la ora 8.oo.

Art.61. În cazul în care producătorul nu se prezintă la masă/vitrină rezervată până la ora 8.oo timp de 15 (cincisprezece) zile consecutiv, acesta pierde dreptul de rezervare a masei/vitrinei pentru perioada rămasă si nu mai poate cere restituirea restului din taxa de rezervare achitată, masa/vitrina putând fi dată în rezervare unei alte persoane care achită taxa de rezervare în acest sens.

Art.62. Producatorii care nu doresc să rezerve o anumită masă/vitrină, au dreptul să ocupe această masă cu condiţia de a achita taxa zilnică de utilizare.

Art.63. Acestora li se atribuie  mase/vitrine numai în condiţiile în care acestea nu fac obiectul închirierii/rezervării de către alti producători.

Art.64. Plata taxei zilnice de utilizare se face zilnic la casierii încasatori, pe bază de bon cu valoare fixă/bon fiscal.

Art.65. În sensul asigurării unei activităţi comerciale regulate, administratorul poate propune societăţii ca un număr de mese dintr-un anumit sector, să fie destinate producătorilor / comerciantilor numai pe baza plătii taxei zilnice de utilizare.

Art.66. În perioada concediilor de odihnă sau în cazul îmbolnăvirii utilizatorilor(producătorilor) care vând direct în pieţe – la mese / vitrine / boxe, acestea se pot rezerva achitând taxa de rezervare. Persoanele juridice aflate în aceeaşi situaţie vor putea solicita în scris suspendarea contractului de închiriere pentru perioada respectivă.

După venirea din concediu aceştia vor putea reintra în posesia structurii de vânzare.

Art.67. Pe timpul rezervării, administratorul pieţei poate pune la dispoziţia altor utilizatori mesele / vitrinele respective, iar aceştia sunt obligaţi să achite taxa zilnică, pe bază de bon cu valoare fixă / bon fiscal.

 

 

 

Secţiunea 8 – Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţelor

 

Art.68. – (1) Activităţile de comercializare şi de prestări de servicii în pieţe sau din cadrul pieţelor se realizează numai în spaţiile şi în structurile de vânzare destinate comercializării produselor şi serviciilor de piaţă, atribuite comercianţilor/producătorilor agricoli individuali/ prestatorilor de servicii de piaţă.

(2) Comercializarea produselor agroalimentare de către producătorii agricoli, precum şi comercializarea celorlalte produse se fac numai în spaţiile destinate acestui scop.

(3) Atribuirea locurilor de vânzare utilizatorilor pieţei, respectiv, producătorilor agricoli individuali, persoanelor juridice autorizate, se face în ordinea solicitărilor şi în limita structurilor de vânzare existente în sectorul din piaţă destinat desfacerii produselor.

Art.69. – Comercianţii, persoane fizice autorizate, înteprinderile familiale, înteprinderile individuale sau societăţile comerciale, precum şi producătorii agricoli individuali sau asociaţiile acestora, care vând în piaţă, sunt obligaţi să deţină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislaţiei în vigoare.

Art.70. – (1) Utilizatorii pieţelor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi în domeniul protecţiei consumatorilor.

(2) Se interzice cedarea folosinţei structurilor de vânzare deţinute prin contract de închiriere sau  asociere cu administraţia pieţei, prin orice forme de contracte cu terţi, precum şi a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianţilor de produse de uz gospodăresc.

(3) Utilizatorii pieţei vor efectua cântărirea sau măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic.

Art.71. – Persoane fizice autorizate, înteprinderile familiale, înteprinderile individuale sau societăţile comerciale, care desfăşoară activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în perimetrul pieţei, sunt obligate să afişeze numele/denumirea, iar pentru societăţile comerciale şi sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerţului. Utilizatorul autorizat să desfăşoare activitatea de comerţ sau prestare de serviciu în pieţe, exploatează spaţiile pe care le ocupă, pe propria răspundere.

Art.72. – Este interzisă vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, precum şi a armelor de foc şi a muniţiei.

Art.73. – (1) Fiecare utilizator al pieţei va păstra curăţenia în perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea şi va aduce la îndeplinire dispoziţiile legale referitoare la situaţiile de urgenţă (P.S.I.) în spaţiul alocat desfăşurării activităţii.

(2) La două atenţionări scrise cu privire la nerespectarea regulilor de curăţenie şi igienă, precum şi a normelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, utilizatorul va pierde dreptul de a face comerţ în piaţa respectivă pe o perioadă de 3 (trei) luni.

Art. 74.Utilizatorii pieţelor au următoarele drepturi:

 1. a) să se poată informa facil asupra tarifelor şi taxelor practicate în piaţă;
 2. b) să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic;
 3. c) să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg. la o singură cântărire;
 4. d) să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;
 5. e) să aibă acces la toate serviciile oferite de societate;
 6. f) să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;
 7. g) să se adreseze pentru orice problemă, în legătură cu buna desfăşurare a activităţii lor, reprezentanţilor societăţii.

Art. 75. – Utilizatorii pieţelor au următoarele obligaţii:

 1. a) să posede documente care să ateste calitatea de producător sau de comerciant;
 2. b) să posede autorizaţia sanitar – veterinară şi/sau certificatul sanitar veterinar, unde este cazul;
 3. c) să posede documente de provenienţă sau de origine a mărfurilor;
 4. d) să posede documente privind dovada plăţii taxelor;
 5. e) să prezinte organelor de control actele de identificare a mărfurilor, a preţurilor pentru fiecare produs supus comercializării;
 6. f) să asigure întreţinerea curăţeniei în perimtrul în care îşi desfăşoară activitatea; reziduurile vor fi depozitate în recipiente şi locuri special amenajate.

Art. 76. – Se interzic săvârşirea următoarele fapte în pieţele publice de către utilizatorii acestora:

 1. a) comercializarea produselor alimentare în alte locuri decât cele destinate în acest scop – desfacerea produselor în locuri neamenajate;
 2. b) comercializarea produselor în pieţe, a căror provenienţă nu poate fi dovedită cu certificatul de producător de către producătorii agricoli;
 3. c) extinderea suprafeţelor atribuite în folosinţă, după perceperea taxei aferente, fără a se solicita acordul administratorului pieţei;
 4. d) expunerea spre vânzare a mărfurilor pe suprafaţa căilor de circulaţie sau în parcări;
 5. e) vânzarea substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, de orice fel, sau a celor care dăunează mărfurilor aflate la vânzare precum şi a armelor de foc şi a muniţiei;
 6. f) dormitul sau locuitul ziua sau noaptea a oricăror persoane în încăperile sau mesele de piaţă folosite la desfacerea produselor agroalimentare;
 7. g) aruncarea resturilor sau a gunoiului propriu în alte locuri sau în alte recipiente decât cele care sunt destinate acestor scopuri – neasigurarea curăţeniei la mese şi pe căile de acces;
 8. h) folosirea altor instrumente de cântărire decât cele puse la dispoziţie de către societate sau a instrumentelor neverificate metrologic;
 9. i) intervenţia în orice mod asupra mijloacelor de cântărire în scopul abaterii de la funcţionarea normală a acestora;

î) parcarea şi staţionarea mijloacelor de transport în alte locuri decât cele amenajate, blocarea căilor de acces;

 1. j) degradarea, deteriorarea, murdărirea sau folosirea în alte scopuri a dotărilor pieţei – distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparţinând societăţii comerciale;
 2. k) vânzarea din mijloace de transport în alte locuri decât cele amenajate;
 3. l) nerespectarea de către comercianţi a locurilor pentru desfacerea produselor agroalimentare (zonarea pentru producători agricoli, persoane juridice, asociaţii familiale);
 4. m) comercializarea pomilor fructiferi de către persoane fizice şi autorizate fără certificat de atestare a calităţii şi neverificaţi de către organele în drept;
 5. n) subînchirierea unei terţe persoane a locului supus comercializării, acest fapt atrâgând după sine pierderea dreptului de deţinere a locului fără drept de despăgubire pentru perioada închiriată;
 6. o) este interzisă procura, împuternicirea pentru producătorii particulari în perimetrul pieţelor publice.

 

                        Secţiunea 9 –  Drepturile si obligatiile administratorului pietei

 

Art.77.    Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre aprobare autorităţilor publice locale;
 2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;
 3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;
 4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;
 5. sprijină organele de control autorizate;
 6. nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
 7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;
 8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;
 9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;
 10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieţei;
 11. asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor;
 12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;
 13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
 14. asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei;

 

Secţiunea 10 – Reguli privind aprovizionarea şi accesul auto în piaţă

 

Art.78. – (1) Programul de aprovizionare este stabilit prin Regulamentul intern al fiecărei pieţe, respectiv de la ora 06.00 la  ora 09.00 şi de la orele 16.00, respectiv orele 18.00 (în funcţie de specificul pieţei), accesul autovehiculelor pentru aprovizionare fiind neîngrădit în aceste intervale.

(2) În afara programului de aprovizionare, accesul autovehiculelor în piaţă, pentru încărcare – descărcare, este strict interzis.

(3) Pentru autovehiculele aparţinând persoanelor juridice sau fizice care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul pieţei, există amenajate parcări auto, cu locuri de parcare destinate atât utilizatorilor pieţelor cât şi pentru consumatori.

(4) Accesul în perimetrul pieţei cu autovehiculul este permis doar cu plata unei taxe zilnice pentru accesul şi staţionarea autovehiculelor în perimetrul pieţei, în parcarea special amenajată, sau a unei taxe sub forma unui abonament lunar, valabil numai în intervalul orar zilnic de funcţionare a pieţei.

(6) Utilizatorii pieţei (comercianţi) nu sunt exoneraţi de plata taxei de acces auto în piaţă (taxă zilnică / abonament lunar), chiar dacă au perfectate contracte / convenţii cu S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.

 

Secţiunea 11 – Sancţiuni aplicabile utilizatorilor pieţelor

 

Art.79. – Nerespectarea de către utilizatorii pietelor a prevederilor stabilite de prezentul Regulament atrage după sine răspunderea materială, contraventională, penală, disciplinară din partea organelor stabilite de lege, precum si a sanctiunilor stabilite prin hotărâre AGA, după caz, în functie de gravitatea faptei, cu sprijinul organelor abilitate de lege:

 1. a) rezilierea contractului de închiriere / convenţiei de piaţă pentru bunul folosit;
 2. b) recuperarea prejudiciilor cauzate asupra bunurilor, la valoarea zilei;
 3. c) oprirea vânzării produselor aduse spre comercializare pentru acei comercianti care nu prezintă documentele de însotire a mărfii si alte acte din care să rezulte calitatea de comerciant / producător – măsură ce se dispune de organele de politie la sesizarea societăţii;
 4. d) aplicarea de amenzi, în conformitate cu prevederile legii şi a altor acte normative – măsură ce se dispune de organele abilitate, în acest sens, la sesizarea S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.

Art.80. –  Refuzul sau nesupunerea la taxare atrage după sine evacuarea forţată din incinta pieţei de către societate cu sprijinul organelor de ordine.

Art.81. – (1) Comercianţilor – producători agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, societăţi comerciale – care în decurs de 6 (şase) luni săvârşesc mai mult de o abatere contravenţională li se aplică sancţiunea complementară de interdicţie a desfăşurării acţiunii de comerţ în centrele publice  de desfacere – pieţe.

(2) Fiecare utilizator al pieţei este obligat să păstreze curăţenia în perimetrul mesei, în caz contrar, urmând ca la două atenţionări scrise să piardă dreptul de a mai desfăşura activitate în piaţa respectivă, pe o perioadă de 3 (trei) luni.

 

                                         Secţiunea 12. CENTRU DE AFACERI

 

Art.82. (1) Clădire de birouri şi spaţii de producţie cu suprafaţă totală de  de 2509,46mp şi curte cu suprafaţa de 1270mp.

(2)Planul clădirii:

– Clădirea are 3 etaje, 3 căi de acces, şi două scări

– Spaţii de producţie şi birouri – 32 ;

– Parcare betonată în curtea imobilului;

– Acces imobil  – str. Calea Braşovului în incinta complexului Colegiului Tehnic nr.1.

Art.83. Destinaţia spaţiilor:

 1. Birouri – secretariat ;
 2. Producţie şi manufactură ;
 3. Spaţii de depozitare ;
 4. Săli de creaţie.

 

Art.84. Servicii şi utilităţi

 1. Branşament de apa potabilă la intrarea principală în clădire.
 2. Branşament electric prin Colegiul Tehnic nr.1.
 3. Bransament la gazele naturale pentru alimentarea centralei termice aflate la intrarea principală în clădire.
 4. Bransament la reteaua de canalizare prin Colegiul Tehnic nr.1..

 

Secţiunea 13. TÂRGUL de LEGUME – FRUCTE

 

Art.85 Târgul funcţionază zilnic – dispune de locuri cu vânzare ambulantă – la cort sau din maşină, şi construcţii provizorii amenajate amplasate în perimetrul Tărgului, situat în str. Fratii Golesti, nr.24, la nord de Compexul Kaufland.

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ – 5000 mp

Art.86. Destinaţia spaţiilor:

 1. Comercializare de produse agroalimentare(legume – fructe) ;
 2. Comercializare de produse uz menajer şi marochinărie ;
 3. Comercializare produse artizanat şi vechituri.

Art.87. LOCALIZAREA SERVICIILOR

Targul de legume – fructe dispune de :

– Sursa de apa potabila, iluminat şi energie electrică;

– Grup Sanitar;

– Punctele de colectarea deşeurilor rezultate din activitatea comerciala sunt europubelele amplasate în incinta Târgului.

Art.88. Pentru functionarea Târgului se vor aplica si respecta prevederile prevazute de la art 45 pana la art 79 inclusiv.

 

Secţiunea14. Piaţa Grui

 

Art.89. Tipul pieţei în conformitate cu H.G.nr.348/26.03.2004 este de PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ.

Art.90. Natura produselor comercializate: – legume, zarzavaturi, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă, peşte, miere şi produse apicole, flori, seminte, cereale, articole de uz gospodăresc, articole nealimentare.

Art.91. Piaţa Grui din Municipiul Câmpulung are caracter SEZONIER pe toată durata anului.

Art.92. PLANUL PIEŢEI

Pieta Grui are urmatoarea strctură: Clădire cu etaj şi hală metalică

Art.93. CĂILE DE ACCES ale cumpărătorilor la punctele de vanzare:

Piaţa Grui – are acces din str. Carpaţi – două intrări şi, str. Ion Ţicăloiu – o intrare;

Art.94. SPATII DE PARCARE

Spaţiile de parcare sunt pe str. Carpaţi (la est);

Art.95. LOCALIZAREA SERVICIILOR. Piaţa Grui dispune de :

– Sursa de apa potabila, iluminat şi energie electrică;

– Grup Sanitar;

– Punctele de colectarea deseurilor rezultate din activitatea comerciala sunt europubelele.

Art.96. Ansamblul  Pieţei se prezintă astfel :

 1. SUPRAFAŢĂ TOTALĂ – 2000 mp ;

Zonă spaţii comerciale – 500 mp

Zonă produse de sezon – 1500 mp

 1. SUPRAFAŢA ACOPERITĂ – 2000 mp
 2. PAVIMENTUL PIETEI – platformă de beton mozaicat în Piaţă, şi asfalt în zona platoului de intrare şi parcării.
 3. SECTOARE DESTINATE DESFACERII PRODUSELOR
 4. Produse de sezon(legume fructe) – s = 1500 mp.
 5. Produse alimentare şi nealimentare – s = 500 mp

Art.97. Pentru functionarea Pietei Grui se vor aplica si respecta prevederile prevazute de la art 45 pana la art 79 inclusiv.

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.98. – Extrase din Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor publice concesionate de S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L., referitoare la obligaţiile şi drepturile utilizatorilor se vor afişa la vedere în perimetrul pieţelor;

Art.99. – Nerespectarea de către S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.sau de către oricare lucrător din cadrul acesteia, a atribuţiilor şi a responsabilităţilor ce îi revin din prezentul Regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Art.100. –  Prevederile prezentului  Regulament, se completează şi / sau se modifică cu actele normative şi legislaţia în vigoare.

Art.101. – Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de către Adunarea Generală a S.C. PIETE-SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L..

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

COTENESCU MARIA